Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Szkolny program wychowawczy

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZEMI KRAJEŃSKIEJ W SYPNIEWIE
SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZY


„KAŻDE DZIECKO MA W SOBIE COŚ DOBREGO I NA TYM NALEŻY SIĘ
OPRZEĆ W WYCHOWANIU”
(Janusz Korczak)
Sypniewo, 30.09.2010 r.
“ Uważamy, że szkoła jest wspólnotą,
w której najwyższą wartością jest człowiek.”


WSTĘP


Chcemy budować naszą szkołę na zasadzie partnerstwa i równouprawnienia.
Popieramy wszelkie działania wspierające proces uczenia się. Nasza szkoła
zapewnia warunki do samorealizacji i pełnego rozwoju osobowego ucznia i jego
bezpieczeństwa. Od społeczności szkolnej oczekujemy odpowiedzialności. Dbamy o
wzajemny szacunek i dobrą atmosferę.


IDEAŁ WYCHOWAWCZY


Absolwent szkoły podstawowej prawidłowo funkcjonuje w swoim
naturalnym otoczeniu : w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na
otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś
oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się
bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg
zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które to zainteresowania
stara się rozwijać.
Cechy dla nas pożądane: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność,
prawdomówność, tolerancja, kulturalne zachowanie, ciekawość świata, zaradność,
samodzielność, krytycyzm, empatia, rozwaga, otwartość, punktualność.


CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO :
· kształcenie woli ucznia i zaspakajanie potrzeby przeżywania sukcesów
· kształtowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się - rozwijanie motywacji
jako jednej z najważniejszych sił ukierunkowujących działania uczniów
· wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia
· przygotowanie do życia w rodzinie
· wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia i wspieranie rozwoju psychicznego
ucznia
· przygotowanie do życia we współczesnym świecie przyrody
· przygotowanie do życia we współczesnym świecie techniki i mediów
· kształtowanie postaw patriotycznych
Program ułożony jest w bloki tematyczne, zaplanowane działania zgodne są z
potrzebami i oczekiwaniami rodziców, uczniów i nauczycieli.
Program poddany będzie ewaluacji 1 raz w roku.


ZWYCZAJE I TRADYCJE SZKOŁY.
OBRZĘDOWOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ SZKOLNA
Zadania szczegółowe:
Stworzenie warunków do:
· właściwego przyjęcia nowych uczniów do szkoły
· stosowania procedur demokratycznych na terenie szkoły
· podtrzymywania tradycji
· do samorządności i integracji
Działania:
· Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów - ślubowanie klas I
· Wybór samorządów klasowych
· Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
· Zawieranie umów, kontraktów z uczniami
· Przygotowanie i udział w uroczystościach szkolnych wynikających z
kalendarza lub z okazji świąt państwowych
· Udział w uroczystościach i życiu lokalnej społeczności
· Kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych np. andrzejki, pierwszy dzień
wiosny
· Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
· Działalność rozrywkowa uczniów np. dyskoteki
· Organizowanie akcji dochodowych – uczy się gospodarności
· Obchody Imienin Szkoły i Święta Szkoły oraz innych przedsięwzięć
zakorzenionych w tradycji szkoły
· Życie szkoły a prawa ucznia – zapoznanie z regulaminem szkoły:- statut,
regulamin zachowania
· Prezentowanie osiągnięć uczniów: apele, festyn, prezentacje
· Działalność organizacji młodzieżowych: ZHP i innych
· Ceremoniał szkolny – poczet sztandarowy
Oczekiwane efekty:
· Uczeń dobrze zaadoptuje się w szkole
· Nauczy się być tolerancyjny
· Pozna demokratyczne formy współżycia w grupie
· Będzie umiał dokonać odpowiedzialnych wyborów
· Dotrzyma danego słowa
· Nauczy się dbać o estetyczny wygląd szkoły i klasy
· Będzie troszczył się o powierzony mu sprzęt
· Szanuje pracę nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły
· Angażuje się w życie szkoły
· Występuje publicznie
· Docenia wysiłek kolegów
· Umie bronić swoich praw
· Interesuje się sprawami kraju
· Umie kulturalnie zachować się
· Szanuje i pielęgnuje tradycje chrześcijańskie
· Toleruje poglądy innych wyznań
· Umie bawić się kulturalnie
· Szanuje pracę rodziców
· Dba o porządek
· Stosuje zwroty grzecznościowe
· Potrafi współpracować w zespole klasowym
· Zna swoje prawa i obowiązki
· Jest odpowiedzialny
REGION - KRAJ - EUROPA
Zadania szczegółowe:
Tworzenie warunków do:
· zapoznania z historią i tradycjami kraju i regionu
· wprowadzania w życie kulturalnej wspólnoty lokalnej
· kształtowania poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości
regionalnej
· ukształtowanie w świadomości uczniów miejsca i roli Polski i Polaków
w integrującej się Europie
· poznania systemu ochrony praw człowieka
Działania:
· Nauka hymnu Polski
· Nauka hymnu Krajny
· Wycieczki do muzeum, skansenów
· Poznawanie historii regionu poprzez udział w przedsięwzięciach lokalnych
· Spotkania z twórcami ludowymi z regionu
· Organizacja wystaw twórców ludowych
· Organizacja zajęć przybliżających kulturę, obrzędy i zwyczaje własnego
regionu
· Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Więcbork i samorządem lokalnym
· Opieka nad miejscami pamięci narodowej
· Zapoznanie z organizacjami i instytucjami, do których można zwrócić się o
pomoc
· Organizacja Dnia Języków Obcych i innych projektów przybliżających uczniom
Unię Europejską
Oczekiwane efekty:
· Uczeń odnajduje wartość jaką stanowi wspólnota lokalna
· Zna walory Krajny
· Zna i szanuje symbole narodowe
· Zna hymn Polski i Krajny
· Uczestniczy w lokalnych inicjatywach kulturalnych
· Utożsamia się ze społecznością Kościoła
· Szanuje i kultywuje obrzędy religijne
· Zna charakter i zakres działalności instytucji lokalnych
· Rozwija chęć do działania i aktywności na rzecz środowiska
· Potrafi zachować się w różnych instytucjach publicznych
· Uczestniczy w wybranych akcjach lub imprezach; samodzielnie rozwija swoje
zainteresowania
· Identyfikuje się ze społecznością lokalną
· Wie na czym polega praca samorządu terytorialnego
· Zna miejsca pamięci narodowej znajdujące się w regionie
· Właściwie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych i lokalnych
· Ma rozbudzoną potrzebę pogłębiania wiedzy o regionie
· Zna przyśpiewki regionalne i tańce ludowe
· Potrafi rozpoznać strój krajeński oraz kolory haftu krajeńskiego
· Uczeń ma poczucie godności i dumy narodowej
· Zna kulturę i tradycje mieszkańców Europy
· Zna elementy charakterystyczne dla państw Unii (potrawy, zabytki, wybitne
postaci)


DBAMY O ŚRODOWISKO
Zadania szczegółowe:
Stworzenie warunków do:
· kształtowania postaw proekologicznych
· rozwijania zainteresowań przyrodniczych
· uczenia się ochrony przyrody
· poznawania zagrożeń środowiska
· poznania przyrody swojego regionu i kraju
· kształtowania etycznych postaw względem zwierząt
Działania:
· Wycieczki krajoznawczo – turystyczne i przedmiotowe
· Pielęgnacja i dbałość o rośliny w szkole i wokół
· Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
· Obchody Dnia Ziemi
· Konkursy ekologiczne
· Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez uczenie segregowania
odpadów, udział w akcjach zbiórki baterii, makulatury itp.
Oczekiwane efekty:
· Uczeń dostrzega konieczność ochrony swojego środowiska
· Rozróżnia pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko
· Jest wrażliwy, szanuje zieleń
· Nie krzywdzi zwierząt
· Wie, że należy oszczędzać wodę, energie elektryczną
· Wie jakie ma znaczenie zbiórka surowców wtórnych
· Segreguje śmieci
· Dba o teren wokół szkoły i własne środowisko


DBAMY O ZDROWIE
Zadania szczegółowe:
Stworzenie warunków do:
· kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i własnemu bezpieczeństwu
· dbałości o zdrowie, higienę osobistą, rozwijanie sprawności fizycznej i
zapobieganie chorobom
· rozwijania działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
· kształtowania prawidłowej postawy kulturalnego kibica i zawodnika
sportowego
· zapobiegania wadom postawy i ich korygowania
· wdrażania uczniów do aktywnego działania na rzecz swojego zdrowia i innych
Działania:
· Wdrażanie do przestrzegania zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw
· Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w szkole- przestrzeganie
regulaminów
· Wdrażanie zasady fair-play
· Organizowanie rożnych form aktywnego wypoczynku
· Przybliżanie przyczyn powstawania wad postawy
· Pogadanki i konkursy na temat zdrowia higieny osobistej i racjonalnego
odżywiania się
· Organizowanie różnorodnych imprez sportowo – rekreacyjnych
· Organizacja rywalizacji sportowej
· Dopasowanie ławek i krzesełek do wzrostu uczniów
· Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców – logopedia, gimnastyka
korekcyjna itp.
· Upowszechnienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych
powszechnego użytku
· Organizacja zajęć przygotowujących uczniów do bezpiecznego poruszania się
na drodze
Oczekiwane efekty:
· Uczeń potrafi dbać o własne zdrowie fizyczne
· Dba o higienę osobistą, jest świadomy swojego rozwoju
· Potrafi świadomie zapobiegać i korygować wady postawy
· Umie aktywnie wypoczywać
· Potrafi bezpiecznie korzystać z urządzeń technicznych
· Rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na jego zdrowie i
rozwój
· Przestrzega zasad fair – play
· Potrafi zadbać o bezpieczeństwo własne i kolegów w szkole i poza szkołą


KSZTAŁCIMY UMIEJETNOŚCI KLUCZOWE

Zadania szczegółowe:
Stworzenie warunków do:
· nabywania umiejętności porozumiewania się
· nabywania umiejętności uczenia się
· nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów
· nabywania umiejętności podejmowania decyzji
· nabywania umiejętności współpracy pracy w grupie
· nabywanie umiejętności korzystania z różnego rodzaju środków komunikacji i
mediów
Działania:
· Organizowanie zajęć doskonalących umiejętności komunikacyjne uczniów
· Zapoznanie uczniów z higieną pracy umysłowej
· Zapoznanie z technikami i metodami uczenia się
· Uczenie: zachowań asertywnych, skutecznego odmawiania, rozwiązywania
konfliktów
· Integracja uczniów w klasie - zajęcia integrujące grupę, klasę
· Wdrażanie do wywiązywanie się z powierzonych zadań: konkursy, gazetki,
plakaty
· Organizowanie zajęć ukazujących możliwości i zagrożenia wynikające z
korzystania z mediów
Oczekiwane efekty:
· Uczeń rozpoznaje i nazywa swoje uczucia
· Rozpoznaje zachowanie niewerbalne
· Potrafi aktywnie słuchać
· Parafrazuje
· Stosuje komunikat w języku JA
· Uczeń zna techniki uczenia się - wykorzystuje najlepszą dla siebie
· Potrafi korzystać z biblioteki , INTERNETU i innych środków przekazu
· Potrafi różnicować informacje na istotne i mniej istotne
· Potrafi przewidzieć efekty własnej pracy
· Umie zachować się asertywnie
· Potrafi odmawiać
· Umie nazwać konflikt i rozwiązać go
· Umie podejmować decyzje
· Potrafi pracować w grupie, podejmować decyzje grupowe
· Wykazuje odpowiedzialność za siebie i rówieśników
· Dostrzega potrzeby własne i innych
· Potrafi być tolerancyjny


ROZWIJAMY ZAINTERESOWAŃ UCZNIA
Zadania szczegółowe:
Stworzenie warunków:
· sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi ucznia i ukierunkowanie zajęć na
rozwijanie dociekliwości poznawcze
· rozwijania osobowości przez twórczość własną
· promowania twórczości uczniowskiej
Działania:
· Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi
· Korelacja treści programowych na różnych przedmiotach
· Organizowanie lekcji poza szkołą
· Organizowanie wycieczek tematycznych
· Organizowanie konkursów tematycznych na szczeblu szkolnym oraz
przygotowanie uczniów do startu w olimpiadach przedmiotowych gminnych i
na szczeblu wojewódzkim
· Inspirowanie uczniów do twórczości własnej z możliwością prezentacji
własnych prac
· Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
· Zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb uczniów, rozwijające
zainteresowania
Oczekiwane efekty:
· Potrafi pracować w grupie
· Właściwie korzysta z pomocy dydaktycznych
· Umie wykorzystać zdobytą wiedzę i dzielić się nią
· Rozwija swoje zainteresowania
· Racjonalnie gospodaruje własnym czasem
· Poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł
· Wykorzystuje doświadczenia i potrafi łączyć różne elementy wiedzy
· Potrafi planować swój własny czas
· Potrafi kierować własnym rozwojem
· Potrafi dokonywać trafnych wyborów
· Aktywnie uczestniczy i bierze udział w zajęciach organizowanych przez szkołę


WPROWADZAMY W ŚWIAT KULTURY I SZTUKI
Zadania szczegółowe:
Stworzenie warunków do:
· poznawania świata kultury i sztuki
· bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami kultury i sztuki
· bezpośredniego obcowania ze sztuką
· kształtowania gustu estetycznego
Działania:
· Spotkanie z twórcami kultury i sztuki – wyjazdy do teatru, opery, operetki
· Spotkania z filharmonią
· Wyjazdy kina, na wystawy, do muzeum
· Udział w przedsięwzięciach kulturalnych terenie szkoły i w środowisku
lokalnym
Oczekiwane efekty:
· Uczeń poznaje najważniejsze kierunki w kulturze i sztuce oraz ich
przedstawicieli
· Jest wrażliwy na piękno
· Interesuje się życiem kulturalnym wsi, regionu i kraju
· Umie zachować się w kinie, teatrze, muzeum
· Doskonali swoje umiejętności artystyczne
· Szanuje ,,pomniki kultury”


NAUCZAMY WARTOŚCI
Zdania szczegółowe:
Stworzenie warunków do:
· kształtowania nawyku kulturalnego zachowania się
· rozwijanie obowiązkowości
· wchodzenia uczniów w świat wartości uniwersalnych
Działania:
· Pokazywanie sposobów kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach
życiowych
· Reagowanie na przejawy niekulturalnego zachowania się uczniów w szkole
· Tworzenie sytuacji umożliwiających modelowanie zachowań i kulturalnych
nawyków
· Stosowanie środków wychowawczych zgodnie ze statutem szkoły
· Organizowanie zajęć wprowadzających uczniów w świat wartości
uniwersalnych, konkursy, wizualizacja szkoły
· Uczestnictwo w projekcie „Cała Polska czyta dzieciom”
Oczekiwane efekty:
· Uczeń potrafi kulturalnie zachować się w każdej sytuacji
· Nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe
· Reaguje na niekulturalne zachowanie się kolegów
· Odpowiedzialnie traktuje stawiane mu zadania
· Jest wzorem dla innych
· Dba o dobre imię szkoły
· Przestrzega praw i obowiązków ucznia
· Jest odpowiedzialny za swoje zachowanie
· Jest uczciwy, odpowiedzialny, umie przyznać się do błędu.


WSPIERAMY POTRZEBUJĄCYCH
Zdania szczegółowe:
· Przeprowadzenie diagnozy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej uczniów
· Stworzenie warunków do udzielania wsparcia uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej
Działania:
· Diagnoza wychowawcza sytuacji materialnej i wychowawczo-opiekuńczej
uczniów
· Współpraca z z instytucjami wspierającymi ucznia materialnie
· Pomoc w wnioskowaniu o stypendia socjalne
· Organizowanie dożywiania dzieci z rodzin o najniższych dochodach
· Zwalnianie uczniów z obowiązkowych opłat
· Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących
Oczekiwane efekty:
· Umie zauważyć potrzeby innych
· Rozumie potrzeby i problemy kolegów
· Uczestniczy w wolontariacie


WSPIERAMY DZIAŁANIAWYCHOWAWCZE RODZINY
Zdania szczegółowe:
· Stworzenie warunków do wspierania rodziców w działaniach wychowawczych
· Przygotowanie uczniów do życia w rodzinie
Działania:
· Określenie programu i zasad współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami
· Organizowanie spotkań z rodzicami
· Systematyczne powiadamianie rodziców o wynikach w nauce, zachowaniu
oraz nieobecności ucznia w szkole
· Udział rodziców w planowaniu pracy wychowawczej w klasie
· Udział rodziców w organizacji imprez, dyskotek i wycieczek szkolnych
· Organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców
· Wykorzystanie rodziców specjalistów w realizacji programów nauczania
Oczekiwane efekty:
· Rodzice znają i rozumieją potrzeby szkoły
· Współdecydują o procesie wychowania w szkole
· Rodzice czują się współgospodarzami szkoły
· Biorą na siebie współodpowiedzialność za wizerunek szkoły w środowisku
· Rodzice znają postępy i osiągnięcia swoich dzieci w nauce i zachowaniu
· Współdecydują w tworzeniu atmosfery wychowawczej w klasie
· Rodzice czują się potrzebni i docenieni
· Znają prawidłowości rozwojowe swojego dziecka i umieją mu pomóc
· Potrafią porozumiewać się ze swoim dzieckiem


WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Zdania szczegółowe:
Stworzenie warunków do:
· włączenia się uczniów do współpracy z instytucjami na terenie gminy
· rozwijania zainteresowań życiem lokalnym
· zapewnienia sprawnego dojazdu do szkoły
Działania
Współpraca z lokalnymi instytucjami wspierającymi rozwój ucznia

·Opublikował: Marek Kiestrzyn
Publikacja dnia: 08.09.2011
Podpisał: Jadwiga Misiak
Dokument z dnia: 08.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 149